\(ABC\) եռանկյան մեջ \(AB =\) 24 սմ, \(BC =\) 26 սմ:
 
Կարող է արդյո՞ք \(AB\) կողմի հանդիպակաց անկյունը լինել բութ անկյուն:
 
1. Երրորդ կողմի՝ \(AC\)-ի երկարությունը պետք է լինի 
 
 սմ-ից մեծ և  սմ-ից փոքր:
 
2. \(AB\) կողմի հանդիպակաց անկյունը  լինել բութ անկյուն, քանի որ \(AB\) կողմը տրված եռանկյան  կողմը :