Տրված է, որ \(BE\)-ն \(ABC\) անկյան կիսորդն է, և DABA և CEBC.

Գտիր \(EB\)-ն, եթե \(DA =\)15 սմ, \(BA =\)20 սմ, \(CE =\)7.5 սմ:
 
lidzTr_bis.PNG
 
Սկզբում ապացուցել եռանկյունների նմանությունը:
 
Յուրաքանչյուր պատուհանում տեղադրիր մեկ տառ կամ թիվ:
  
A=i=i°CiD=DBA,քանի որiEն կիսորդ էΔCBEΔABD,, ըստ երկու անկյունների (առաջին հայտանիշ):
 
\(EB =\) սմ: