\(E\)
Trijst_vekt_izt3.png
\(M\)                                                                                 \(F\)
                       
\(X\) կետը \(FM\) հատվածը բաժանում է FX:XM=3:1 հարաբերությամբ:
 
\(Y\) կետը \(ME\) հատվածը բաժանում է MY:YE=3:1 հարաբերությամբ:
 
XY վեկտորն արտահայտիր MF և ME վեկտորների միջոցով:
 
Տեղադրիր գործակիցները և դրանց նշանները:
 
XY=iiiMFiiiME