Տրված է A12;1, B36;46, C6;62 և D-18;17 գագաթներով \(ABCD\) քառանկյունը:
 
Հաշվելով AB,DC, AD և BC վեկտորների կոորդինատները՝ ապացուցիր, որ \(ABCD\) քառանկյունը զուգահեռագիծ է:
 
ABi;i
 
DCi;i
 
ADi;i
 
BCi;i