A12;17 սկզբնակետով և B29;55 վերջնակետով AB վեկտորը տեղադրված է O0;0 կետում: Արդյունքում առաջացած վեկտորի վերջնակետը C կետն է:
 
1. Գտիր C կետի կոորդինատները՝ Ci;i
 
2. Գտիր AB վեկտորի կոորդինատները՝ ABi;i
 
3. Գտիր OC վեկտորի կոորդինատները՝ OCi;i