Տրված են g և h վեկտորները:
 
Հետևյալ նկարներից որո՞մ է պատկերված g և h վեկտորների գումարը զուգահեռագծի եղանակով: