\(xOy\) հարթության մեջ տրված է a վեկտորը, որի երկարությունը 6 է:
Ինչպե՞ս պետք է այն դասավորված լինի, որպեսզի նրա պրոյեկցիան \(Ox\) առանցքի վրա հավասար լինի 3-ի: