Որոշի՛ր զսպանակի կոշտությունը, եթե այն 8 Ն ուժի ազդեցությամբ երկարել է 0.9 սմ-ով:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  Ն/մ: