Մեկ տուփ թղթի զանգվածը 14 կգ է: Տուփում կա 519 թերթ: Հաշվի՛ր մեկ թերթի զանգվածը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականների ճշտությամբ, ստորակետից հետո երկու նիշ:
 
Պատասխան՝ թղթի մեկ թերթի զանգվածը հավասար է  կգ: