Տրված զանգվածն արտահայտի՛ր զանգվածի նշված միավորներով.

 
599 տ \(=\)  ց

28 տ \(=\)  կգ

9 տ \(=\)  գ

81 տ \(=\)  մգ