\(m\)\(=\) 1.6 կգ զանգվածով մարմնի  լրիվ մեխանիկական էներգիան \(h\)\(=\)2.4 մ բարձրության վրա Eլր \(=\)81 Ջ է: Հաշվի՛ր, թե ինչի՞ է հավասար նրա կինետիկ էներգիան այդ բարձրության վրա:
 
Ընդունել  g10մվ2
 
Պատասխան՝ մարմնի  կինետիկ էներգիան   Ջ է:

 
images (2) - Copy.png\( \)