Որոշեք ապակու մեջ լուսային ճառագայթի տարածման արագությունը, եթե ապակու բեկման ցուցիչը 1.57 է, իսկ վակումում լույսի տարածման արագությունը՝ \(c=\)3108 մ/վ:
 
Պատասխանը գրեք հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
block_pos.jpg

 
Պատասխան՝ \(·\)108 մ/վ