Որոշիր 23ctgx6=0 հավասարման այն լուծումները, որոնք ընկած են 3π2;3π2 միջակայքում: 
 
Պատասխան (արմատները գրիր աճման կարգով
 
x1=i°x2=i°x3=i°