Լուծիր եռանկյունաչափական հավասարումը՝ sinx=32
Առաջին տողում գրիր \(I\)-ին կամ \(IV\)-րդ քառորդի անկյունները:  
 
\(IV\)-րդ քառորդի անկյունը գրիր բացասական թվի տեսքով:
 
  x=i°+i°ni°+i°n, \(n\)Z