Գտիր sinx=0 հավասարման արմատների քանակը 0;2π  հատվածում: