tgx=a տեսքի հավասարումներ
tgx=a հավասարման լուծումը տրվում է x=arctga+πk,k բանաձևով:
Հիշենք arctga-ի գաղափարը:
arctga-ն π2;π2 միջակայքի այն թիվն է, որի տանգենսը հավասար է a:
Այսինքն՝
 
arctga=xtgx=a,xπ2;π2
Օրինակ
Լուծենք tg2x=3 հավասարումը:
 
Համաձայն x=arctga+πk,k բանաձևի ստանում ենք՝ 2x=arctg3+πk
 
Քանի որ arctg3=π3, ուստի՝ x=π6+πk2,k
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: