Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան տանգենսը և կոտանգենսը սահմանվում են հետևյալ կերպ՝
 
zīm.JPG
tgα=դիմացի էջկից էջtgα=abctgα=կից էջդիմացի էջctgα=ba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Տանգենսի արժեքը ստանալու համար պետք է միավոր շրջանագծին շոշափող տանել \((1;0)\) կետում:
 
Տանգենսի արժեքները գտնվում են \(Oy\) առանցքի վրա:
tg.jpg
Կոտանգենսի արժեքը ստանալու համար պետք է միավոր շրջանագծին շոշափող տանել \((0;1)\) կետում:
 
Կոտանգենսի արժեքները գտնվում են \(Ox\) առանցքի վրա:
 
 
ctg.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Տանգենսի և կոտանգենսի արժեքները հաշվում ենք արդեն ծանոթ բանաձևերի միջոցով՝
tgα=sinαcosα     ctgα=cosαsinα
 
Կարևոր է հիշել տանգենսի և կոտանգենսի հետևյալ արժեքները:
 
\(tg 0° = 0\)            
\(tg 90°\)  գոյություն չունի
\(tg 180° = 0\)      
\(tg 270°\) գոյություն չունի
\(tg 360° = 0\)   
\(ctg 0°\) գոյություն չունի
\(ctg 90° = 0\)   
\(ctg 180°\) գոյություն չունի
\(ctg 270° = 0\)   
\(ctg 360°\) գոյություն չունի
 
 
 
 
 
 
 
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հետևյալ արժեքները պետք է անգիր իմանալ:
 
 
 
 
\(30°\) \(45°\)
\(60°\)
\(sin\)α122232
\(cos\)α322212
\(tg\)α33\(1\) 3
\(ctg\)α3\(1\) 33
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ցանկացած α անկյան համար տեղի ունեն հետևյալ բանաձևերը՝
tgα=tgα,ctgα=ctgα:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: