Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուսը և կոսինուսը սահմանվում են հետևյալ կերպ՝
 
zīm.JPG
sinα=դիմացի էջներքնաձիգsinα=accosα=կից էջներքնաձիգcosα=bc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Միավոր շրջանագծի միջոցով սահմանվում են սինուսի և կոսինուսի արժեքները այլ անկյունների համար:
  
Սինուսի արժեքները գտնվում են \(Oy\) առանցքի վրա:
  
rinkis (sinx) - Copy.jpg 
Կոսինուսի արժեքները գտնվում են \(Ox\) առանցքի վրա:
  
rinkis (sinx).jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կարևոր է հիշել սինուսի և կոսինուսի հետևյալ արժեքները:
 
          \(sin  0° = 0\)
          \(sin  90° = 1\)
          \(sin  180° = 0\)     
          \(sin  270° = -1\)
          \(sin  360° = 0\)
 
rinkis - Copy - Copy.jpg
          \(cos  0° = 1\)
          \(cos  90° = 0\)
          \(cos  180° = -1\)     
          \(cos  270° = 0\)
          \(cos  360° = 1\)
 
rinkis - Copy (2).jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հետևյալ արժեքները պետք է անգիր իմանալ:
 
 
 
\(30°\)  \(45°\)
\(60°\)
\(sin\)α122232
\(cos\)α322212
\(tg\)α33\(1\) 3
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Ցանկացած α անկյան համար տեղի ունեն հետևյալ բանաձևերը՝ cosα=cosα,sinα=sinα:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: