Միավոր շրջանագծի վրա վերցնենք \(B(x;y)\) կետը և դիտարկենք \(OBD\) ուղղանկյուն եռանկյունը:
 
mia.png
 
Երկրաչափության դասընթացից գիտենք, որ
 
sinα=BDOB=y1;cosα=ODOB=x1tgα=BDOD=yx;ctgα=ODBD=xy
Այսպիսով՝ Bcosα;sinα
 
1. sinα կոչվում է \(B\) կետի \(y\) կոորդինատը՝  օրդինատը:
2. cosα կոչվում է \(B\) կետի \(x\) կոորդինատը՝ աբսցիսը:
3. tgα կոչվում է \(B\) կետի օրդինատի հարաբերությունը աբսցիսին:
4. ctgα կոչվում է \(B\) կետի աբսցիսի հարաբերությունը օրդինատին
Սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը կոչվում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ:
 
Միավոր շրջանագծի կամայական \(B(x;y)\) կետի կոորդինատների համար տեղի ունեն հետևյալ անհավասարությունները՝ 1x1;1y1
 Հետևաբար, ցանկացած α անկյան սինուսը և կոսինուսը բավարարում են1cosα1;1sinα1 անհավասարություններին:
Քանի որ միավոր շրջանագծի վրայով դրական կամ բացասական ուղղություններով լրիվ պտույտներ կատարելիս կետի դիրքը չի փոխվում, ապա՝
 
sinα±2π=sinα;cosα±2π=cosαtgα±2π=tgα;ctgα±2π=ctgα
 
α k
2πk
π2+2πk
π+2πk
3π2+2πk
sinα
\(0\)
\(1\)
\(0\)
\(-1\)
cosα
\(1\)
\(0\)
\(-1\)
\(0\)
tgα
\(0\)
որոշված չէ
\(0\)
որոշված չէ
ctgα
որոշված չէ
\(0\)
որոշված չէ
\(0\)
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: