Կոորդինատային հարթության քառորդները համարակալում են այսպես՝
 
qarord.png
 
Քառորդների անկյունները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում:
 
Միջակայքը ռադիաններով
Միջակայքը աստիճաններով
Քառորդը
0;π2
0°;90°
 \(I\)
π2;π
90°;180°
 \(II\)
π;3π2
180°;270°
\(III\)
3π2;2π
270°;360°
 \(IV\)
 
0,±π2,±π,±3π2,±2π անկյունները ոչ մի քառորդին չեն պատկանում:
 
Սինուսի նշանները                            Կոսինուսի նշանները
 
qarord2.jpgqarord3.jpg
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: