Հիշենք սինուսի և կոսինուսի արժեքների նշանները:
 
Սինուսի նշանները                            Կոսինուսի նշանները
 
qarord2.jpgqarord3.jpg
 
Օգտվելով tgα=sinαcosα և ctgα=cosαsinα բանաձևերի օգնությամբ գտնում ենք տանգենսի և կոտանգենսի արժեքների նշանները՝
 
++=+=++=+=
 
Տանգենսի և կոտանգենսի նշանները          
 
rinkis 3 - Copy (3).jpg
1) Առաջին քառորդում սինուսը, կոսինուսը, տսնգենսը և կոտանգենսը դրական են:
2) Երկրորդ քառորդում սինուսը դրական է, իսկ կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը բացասական են:
3) Երրորդ քառորդում սինուսը և կոսինուսը բացասական են, իսկ տանգենսն ու կոտանգենսը՝ դրական:
4) Չորրորդ քառորդում կոսինուսը դրական է, իսկ սինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը՝ բացասական:
Ցանկացած α անկյան համար տեղի ունեն հետևյալ բանաձևերը՝
 
cosα=cosαsinα=sinαtgα=tgαctgα=ctgα
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009