Որոշիր α անկյան կոսինուսի քառակուսին, եթե tgα=1216
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ cos2α=ii