Հաշվիր sinx2-ը, եթե cosx=115
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝ sinx2=i