Թվային ֆունկցիաներ ուսումնասիրելիս կարևոր է կարողանալ օգտվել նրա գրաֆիկից:
 
y=f(x),xX ֆունկցիայի գրաֆիկ անվանում են կոորդինատային հարթության այն  \((x; y)\) կետերի բազմությունը, որոնց համար y=f(x):
Օրինակ
1. \(y=kx+b\) գծային ֆունկցիայի գրաֆիկն ուղիղ գիծ է:  
Ներքևում ցուցադրված է y=1,5x3 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
g2.png
 
2. \(y=x²\) ֆունկցիայի գրաֆիկը կոչվում է պարաբոլ: Նրա տեսքը ցուցադրված է ներքևի նկարում:
 
g3.png
 
3. \(y=1/x\) ֆունկցիայի գրաֆիկը կոչվում է հիպերբոլ: Նրա տեսքը ցուցադրված է ներքևի նկարում:
 
g4.png
 
4. y=x ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի հետևյալ տեսքը:
 
g6.png
 
5. Հիշենք նաև y=x ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
g5.png
Հիշենք, որ ֆունկցիան ցանկացած արգումենտի համար պեքտ է ունենա միայն մեկ արժեք: Գրաֆիկի տերմիններով այս պահանջը նշանակում է, հետևյալը՝
Կոորդինատային հարթության վրա գտնվող կորը հանդիսանում է որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ այն և միայն այն դեպքում, եթե օրդինատների առանցքին զուգահեռ ցանկացած ուղիղ կամ կորը չի հատում կամ հատում է միայն մեկ կետում:
Օրինակ
Ի տարբերություն վերևի կորերի, հետևյալ կորը որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ չէ (կետագծով նշված ուղիղը պատկերված կորը հատում է երկու կետերում):
 
g7.png
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: