Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
Եթե \(y=f(x)\) ֆունկցիայի արժեքների տիրույթում կա փոքրագույն թիվ, ապա այն անվանում են ֆունկցիայի փոքրագույն արժեք
 
Եթե \(y=f(x)\) ֆունկցիայի արժեքների տիրույթում կա մեծագույն թիվ, ապա այն անվանում են ֆունկցիայի մեծագույն արժեք
ymin-ով ընդունված է նշանակել ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը:
ymax-ով  ընդունված է նշանակել ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:
Օրինակ
y=sinx ֆունկցիան [0;2π] հատվածում ընդունում է իր ymax=1 մեծագույն արժեքը x=π2 կետում, իսկ ymin=1 փոքրագույն արժեքը՝ x=3π2 կետում:
Ապացուցելու համար, որ \(M\) թիվը \(y = f(x)\) ֆունկցիայի մեծագույն արժեքն է \(D(f)\) որոշման տիրույթում պետք է՝
1) ապացուցել, որ \(y=f(x)\) ֆունկցիայի բոլոր արժեքները չեն գերազանցում \(M\) թիվը՝
fxM,xDf,
2) համոզվել, որ \(y=f(x)\) ֆունկցիան որևէ x0Df կետում ընդունում է \(M\) արժեքը՝
fx0=M:
Նույն ձևով \(m\) թիվը կլինի \(y = f(x)\) ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը \(D(f)\) որոշման տիրույթում եթե՝
3) \(y=f(x)\) ֆունկցիայի բոլոր արժեքները փոքր չեն \(m\) թվից՝ fxm,xDf,
4) որևէ x1Df կետում \(y=f(x)\) ֆունկցիան ընդունում է \(m\) արժեքը՝ fx1=m:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: