Տրված է, որ \(a\) և \(b\) թվերի տարբերությունը հավասար է −1

Համեմատիր թվերը և ընտրիր անհավասարության նշանը:

Պատասխան՝ \(a\)\(b\)