Եթե \(a\)-ն ոչ բացասական թիվ է, իսկ \(k\)-ն և \(n\)-ը \(1\)-ից մեծ բնական թվեր են, ապա տեղի ունի հետևյալ բանաձևը՝
 
ank=akn
 
Արմատը աստիճան բարձրացնելու համար այդ աստիճան պետք է բարձրացնել արմատատակ թիվը:
Օրինակ
3112=3211=911
Եթե \(a\)-ն ոչ բացասական թիվ է, ապա  ann=a և ann=a:
Օրինակ
1. Հաշվենք հետևյալ արմատները:
 
ա) 0,51313
 
բ) 2577
  
Լուծում:
 
ա) 0,51313=0,5
 
բ) 2577=25
 
2. Պարզեցնենք b6 արմատը:
 
Լուծում:
 
Արմատատակ թիվը ներկայացնենք երկրորդ աստիճանի տեսքով՝ b6=b32=b32
 
b6=b32=b32=b3
 
3. Հաշվենք 5189 արմատը:
Լուծում:
 
Արմատատակ թիվը ներկայացնենք \(9\)-րդ աստիճանի տեսքով՝ 518=529=529
 
 5189=5299=5299=52=25
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: