Եթե \(n\)-ը բնական թիվ է, իսկ \(a\)-ն և \(b\)-ն ոչ բացասական թվեր են, ապա տեղի ունի հետևյալ բանաձևը՝  abn=anbn:
 
Երկու ոչ բացասական թվերի \(n\)-րդ աստիճանի արմատների արտադրյալը հավասար է \(n\)-րդ աստիճանի արմատին այդ թվերի արտադրյալից:
Այս բանաձևը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ արտադրիչների արմատների աստիճանները հավասար են:
Օրինակ
Հաշվենք 0,1258273 արմատը:
Լուծում: 0,1258273=0,125383273=0,523=3
Օրինակ
Պարզեցնենք 49d6c18 արտահայտությունը:
Լուծում: 49d6c18=49d6c18=7d3c9=7d3c9
Բանաձևը օգտագործում են ինչպես ձախից աջ, այնպես էլ աջից ձախ:
Օրինակ
Հաշվենք 2484 արտադրյալը:
Լուծում: 2484=284=164=2
Օրինակ
Հաշվենք 43163 արտադրյալը:
Լուծում: 43163=4163=4423=433=4
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: