Տրված  է, որ \( z=c+di\), որտեղ \(c\) և \(d\) թվերը զրոյից տարբեր իրական թվեր են:
 
Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել \(z\) թվի վերաբերյալ:
 
1. \(z\) թիվը կեղծ թիվ է՝ :
 
2.\( z\) թիվը իրական թիվ է՝ :
 
3. \(z\) թիվը կոմպլեքս թիվ է՝ :
 
4. \(z\) թիվը դրական թիվ է՝ :