1. Իրական և  թվերի  սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝ , որտեղ \(a\)-ն և \(b\)-ն  թվեր են:  
 
2. Երկու  թվերի  սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝  
 , որտեղ \(a\)-ն և \(b\)-ն  թվեր են: