Տրված է, որ w կոմպլեքս թիվը 24i518 արմատի արժեքներից մեկն է:
 
1. w թվի մոդուլը  որոշվում:  
 
2. w թվի մոդուլը  որոշվում: