Տրված է \(z\) կոմպլեքս թվի ϕ արգումենտի 6-ապատիկի կոսինուսն ու սինուսը՝ cos6ϕ=45, sin6ϕ=35
 
Որոշիր z6 կոմպլեքս թիվը, եթե \(z\)-ի մոդուլը հավասար է 3-ի: 
 
Կոտորակները մի կրճատիր: 
  
Պատասխան՝ z6=iii+iii