Որոշիր y=7.87h արտահայտության արժեքը, եթե \(h = 1\):
 
\(y =\)