Տրված է երկու բազմություն՝ A և B\(:\) A-ն ունի 15 տարր, իսկ B-ն՝ 4: Որոշիր A և B բազմությունների միավորման տարրերի թիվը, եթե դրանց հատումն ունի \(1\) տարր:
 
Պատասխան՝ միավորումն ունի  տարր: