Տեղի ունի բազմությունների միավորման այս հավասարությունը՝ x,y0,4=x,y
 
1. Որոշիր x-ը, եթե y-ը բնական թիվ չէ:
 
Պատասխան՝ x \(=\)
 
2. Որոշիր x-ը, եթե y-ը բնական թիվ է:
 
Պատասխան՝ x \(=\)