Տրված է 6,0;0.(3);2.4;7 բազմությունը: Որոշիր բազմության այն ենթաբազմությունը, որը բաղկացած է բազմությանը պատկանող բոլոր դրական թվերից: