Լուծիր անհավասարումների հետևյալ համակարգը:
 
x<7x>7x+4>0
  
Պատասխան՝ xi;i