Լուծիր անհավասարումների համախումբը՝ x+12>04x<8
 
Պատասխան՝ x(;\()\)