Գծային անհավասարումներ
Անհավասարումները, որոնց ձախ և աջ մասերը \(x\) փոփոխականի նկատմամբ առաջին աստիճանի բազմանդամներ կամ թվեր են, անվանում են \(x\) մեկ անհայտով գծային անհավասարումներ: 
Օրինակ
Հետևյալ անհավասարումները գծային անհավասարումների օրինակներ են:
ա)3x+5<x2բ)5x43x8,  գ)4x<2x+6
 
Լուծենք դրանք:
 
3x+5<x23xx<252x<7x<3.5Պատասխան՝x(;3.5]
 
5x43x85x+3x8+48x4x0.5Պատասխան՝x[0.5;+)
 
4x<2x+64x+2x<62x<6x>3Պատասխան՝x(3;+)
Գծային անհավասարումներ լուծելիս օգտվում են հետևյալ կանոններից:
1) Անհավասարման անդամները կարելի է տեղափոխել նրա մի մասից մյուսը՝ փոխելով տեղափոխվող անդամի նշանը հակադիրով:
2) Անհավասարման մեջ կարելի է կատարել նման անդամների միացում:
3) Անհավասարումը դրական թվով բազմապատկելիս նրա նշանը չի փոխվում:
4) Անհավասարումը բացասական թվով բազմապատկելիս նրա նշանը փոխվում է հակադիրով:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: