Լուծիր անհավասարումը՝ (9d+2)+(d11)>0
 
Պատասխան՝ dii