Որոշիր 4<x0 կրկնակի անհավասարմանը բավարարող բացասական թվերը: