Պարզիր x2y+5=0 երկու անհայտներով գծային հավասարման \(a\), \(b\) և \(c\) գործակիցները:
 
Պատասխան՝
 
\(a =\)
 
\(b =\)
 
\(c =\)