Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գծային հավասարման սահմանումը 1Մ.
2. Գծային հավասարման գործակիցների որոշելը 1.5Մ.
3. Աղյուսակի լրացում 2Մ.
4. Իմանալով y-ը, գտնել x-ը 1Մ.
5. «a» գործակցի որոշելը 3Մ.