Տրված է հավասարումների հետևյալ համակարգը՝
 
x+ay=12,bx+2y=24
 
Հայտնի է, որ (−6;9) թվազույգը նրա լուծումն է: Որոշիր \(a\) և \(b\) գործակիցները:
 
Պատասխան՝
 
\(a  = \)
 
\(b  = \)