Որոշիր, թե փոփոխականի ո՞ր արժեքների դեպքում d217d+1(5d+13)(5d13) հանրահաշվական կոտորակն իմաստ չունի:
Առաջինը գրիր փոքր թիվը:
 
Կոտորակն իմաստ չունի, երբ \(d\) -ն հավասար է  -ի կամ  -ի: