Նշանի փոփոխման կանոնը
Եթե տրված է \(A\) հանրահաշվական կոտորակը, ապա այն \(-1\)-ով բազմապատկելով, ստանում ենք՝ (1)A=A
\(A\) և \(-A\) կոտորակները կոչվում են փոխադարձ հակադիր, եթե դրանց գումարը հավասար է \(0\)-ի, այսինքն՝ 220.PNG
Ինչպես և հակադիր թվերը, հակադիր հանրահաշվական կոտորակները ևս տարբերվում են միայն նշաններով:
 
Հաճախ հանրահաշվական կոտորակների հետ գործողություններ կատարելիս, պետք է լինում փոխարինել կոտորակի համարիչը կամ հայտարարը հակադիրով: Սակայն, որպեսզի կոտորակի արժեքը չփոխվի, պետք է հետևել նշանի փոփոխության կանոններին՝
կոտորակի արժեքը չի փոխվի, եթե 
 
- փոխենք համարիչի և հայտարարի նշանները,
- փոխենք համարիչի և ամբողջ կոտորակի նշանները,  
- փոխենք հայտարարի և ամբողջ կոտորակի նշանները:
Եթե \(A\)-ով և \(B\)-ով նշանակենք հանրահաշվական կոտորակի համարիչն ու հայտարարը, ապա նշանի փոփոխման կանոնը կարելի է գրել հետևյալ կերպ՝  
 
225.PNG
Կանոնը ուժի մեջ է միայն այն դեպքում, երբ 226.PNG
 
1)
227.PNG
 - փոխված են համարիչի և 
   հայտարարի նշանները  
2)
228.PNG
 - փոխված են համարիչի և ամբողջ
    կոտորակի նշանները 
3)
230.PNG
 - փոխված են համարիչի և ամբողջ
    կոտորակի նշանները 
  
Այս հավասարությունները կարելի է ստուգել ցանկացած արժեքի համար հանրահաշվական կոտորակների որոշման տիրույթից:
 
m+2m=m+2m ձևափոխությունը ճիշտ է \(m\)-ի ցանկացած արժեքի համար, բացի \(m = 0\)
 
Ստուգենք \(m = 1\) և \(m = 10\) դեպքերում:
 
Եթե \(m = 1\), ապա 1+21=1+21;31=31;(3)=3;3=3
 
Եթե \(m = 10\), ապա 10+210=10+210;1210=1210;(1,2)=1,2;1,2=1,2
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: