Բաց և փակ միջակայքեր թվային առանցքի վրա
Արդեն դիտարկել ենք թվային ուղղի վրա որոշ բազմությունների նշանակումը՝ ;,(a;+),[a;+),(;a],(;a)
 
Սրանք, այսպես կոչված, անսահմանափակ բազմություններ (մի կողմից կամ երկու կողմից) են: Դիտարկենք սահմանափակ բազմություններ թվային առանցքի վրա:
 
Եթե \(x\) թիվը միաժամանակ բավարարում է \(x>-4\) և \(x<5\) անհավասարություններին, ապա այն բավարարում է \(-4<x<5\) երկկողմանի անհավասարությանը:
\(-4<x<5\) երկկողմանի անհավասարությանը բավարարող բոլոր թվերի բազմությունը անվանում են թվային միջակայք և նշանակում են այսպես՝ \((-4;5)\):

Միջակայքը պատկերենք թվային ուղղի վրա: Կարդում ենք՝ «\(-4\), \(5\) ինտերվալ», կամ «բաց միջակայք» : Նկատենք, որ հատվածի ծայրակետերը ընդգրկված չեն (սևացված չեն):
 
51_t02(1).png
 
Դիտարկենք ուրիշ միջակայքեր:
 
4x5 կամ x4;5: Կարդում ենք՝ «\(-4\), \(5\) հատված», կամ «փակ միջակայք»: Նկատենք, որ հատվածի ծայրակետերը ընդգրկված են (սևացված են):

51_t02(4).png
 
4x<5 կամ x4;5: Կարդում ենք՝ «\(-4\), \(5\) կիսաինտերվալ», կամ «կիսաբաց միջակայք»: Նկատենք, որ կիսաինտերվալի ծայրակետերից մեկը՝ \(-4\) -ը ընդգրկված է (սևացված է), իսկ մյուսը՝ \(5\) -ը ընդգրկված չէ (սևացված չէ):
 
51_t02(2).png
 
4<x5 կամ x4;5: Սա ևս կիսաինտերվալ է՝ բաց ձախ ծայրակետով:
 
51_t02(3).png
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: