Որոշիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է, որ ցանկացած զույգ թիվ կարելի է գրել հետևյալ տեսքով՝ 22n, եթե n:

Պատասխան՝