Իրական թվի մոտավոր հաշվումը
Որոշ դեպքերում, մասնավորապես, գրաֆիկական եղանակով հավասարումներ լուծելու համար, մաթեմատիկոսները որոշեցին մտցնել արժեքի մոտավոր հաշվման գաղափարը:

 

Մոտավոր հաշվարկի կամար կա ևս մեկ պատճառ՝ դա իրական թվերն են, այսինքն՝ անվերջ տասնորդական կոտորակները: Չէ՞ որ կատարել հաշվարկներ անվերջ տասնորդական կոտորակների հետ անհարմար է, այդ պատճառով, գործնականում հաշվարկները կատարում են իրական թվերի մոտավոր արժեքների հետ:  

Երկրաչափական շատ բանաձևերում հանդիպում է π իրական թիվը: Դա անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակ է:

Օրինակ

Հաշվենք π\(=3,141592...\) թվի մոտավոր արժեքները:

1) Եթե այս անվերջ կոտորակի գրառումն ընդհատենք, ստորակետից հետո պահելով երկու թվանշան, ապա կստանանք՝ π\(3,14\):

Սա π թվի մոտարկումն է հարյուրերորդականի ճշտությամբ (մինչև \(0,01\) ճշտությամբ) պակասորդով (ներքևից):

2) Ստորակետից հետո կարելի է պահել երեք թվանշան: Ստանում ենք՝ π\(3,141\):

Սա π թվի մոտարկումն է մինչև \(0,01\) ճշտությամբ պակասորդով (ներքևից):

3) Եթե պահել երեք թվանշան և երրորդը մեկով ավելացնել՝ π\(3,142\), ապա կստանանք π թվի մոտարկումը մինչև \(0,01\) ճշտությամբ ավելուրդով (վերևից):

Պակասորդով և հավելուրդով մոտարկումները անվանում են թվի կլորացում:

Կլորացման ճշտությունը որոշվում է թվի \(x\) ճշգրիտ արժեքի և նրա \(a\) մոտավոր արժեքի տարբերության մոդուլով՝ xa

Թիվը կլորացնելիս պետք է վարվել այսպես: 
Կլորացման կանոնը:
Եթե առաջին դեն նետվող թիվը \(5\)-ից փոքր է, ապա այն կարելի է ուղղակի անտեսել՝ կատարել մոտարկում պակասորդով, իսկ եթե դեն նետվող թիվը \(5\)-ց մեծ է կամ հավասար, ապա պետք է կլորացնել հավելուրդով:
Ուշադրություն
Պետք է հիշել, որ պակասորդով կլորացնելիս միշտ ստանում ենք ճշգրիտից փոքր թիվ, իսկ հավելուրդով` մեծ:
Վերադարնանք π\(=3,141592...\) թվին: Կլորացնելով \(0,001\) ճշտությամբ ստանում ենք՝ π\(3,142\): Այստեղ առաջին դեն նետվող թիվը հավասար է \(5\) -ի (ստորակերից հետո չորրորդ թիվը), ուստի կլորացրեցինք հավելուրդով: 
Օրինակ

Կլորացնելով \(0,0001\) ճշտությամբ ստանում ենք՝ π\(3,1416\): Առաջին դեն նետվող թիվը (հինգերորդը ստորակետից հետո) հավասար է \(9\) -ի:

Արդեն տեսանք, որ \(0,01\) ճշտությամբ պետք է կլորացնել պակասորդով՝ π\(3,14\):

Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: