Հետևյալ քառակուսային եռանդամը՝ x2+6x+5  արտադրիչների: